SEP 20
5:15 AM
Field Hockey JV (G)
JV FH Wamogo v. Shepaug Valley
Home - Wamogo High School-Wamogo Varsity Field Hockey Field Map
SEP 20
3:00 PM
Golf V (B)
V B GLF Wamogo v. Housatonic Regional
Home - Wamogo High School-Stoneybrook Golf Course Map
SEP 20
3:45 PM
Soccer JV (B)
JV B SOC Wamogo v. Shepaug Valley
Home - Wamogo Regional High School-Wamogo JV Soccer Field Map
SEP 20
3:45 PM
Field Hockey V (G)
V FH Wamogo v. Shepaug Valley
Home - Wamogo High School-Wamogo Varsity Field Hockey Field Map
SEP 20
3:45 PM
Soccer V (G)
V G SOC Wamogo @ Shepaug Valley
Away - Shepaug Valley High School-Shepaug Valley Varsity Soccer Field Map
SEP 20
3:45 PM
Soccer V (B)
V B SOC Wamogo v. Shepaug Valley
Home - Wamogo Regional High School-Wamogo Varsity Soccer Field Map
SEP 20
6:00 PM
Football JV
JV FB Northwest United @ Cheney Tech
Away - Cheney Tech.-Football Field Map
SEP 21
4:00 PM
Cross Country V (G)
V G XC Wamogo @ Shepaug Valley, Gilbert
Away - Shepaug Valley High School-Shepaug Valley Middle & High School Cross Country Course Map
SEP 21
4:00 PM
Volleyball JV (G)
JV G VB Wamogo @ Nonnewaug
Away - Nonnewaug High School-Gym Map
SEP 21
4:00 PM
Cross Country V (B)
V B XC Wamogo @ Shepaug Valley, Gilbert
Away - Shepaug Valley High School-Shepaug Valley Middle & High School Cross Country Course Map
SEP 21
5:15 PM
Volleyball V (G)
V G VB Wamogo @ Nonnewaug
Away - Nonnewaug High School-Gym Map
SEP 22
3:45 PM
Soccer V (B)
V B SOC Wamogo @ Thomaston
Away - Thomaston High School-Nystrom Park Map
SEP 22
3:45 PM
Field Hockey V (G)
V FH Wamogo @ Thomaston
Away - Thomaston High School-Field Hockey Field Map
SEP 22
5:15 PM
Field Hockey JV (G)
JV FH Wamogo @ Thomaston
Away - Thomaston High School-Field Hockey Field Map
SEP 23
3:45 PM
Volleyball JV (G)
JV G VB Wamogo v. Sheehan
Home - Wamogo Regional High School-Large Gym Map
SEP 23
5:15 PM
Volleyball V (G)
V G VB Wamogo v. Sheehan
Home - Wamogo Regional High School-Large gym Map
SEP 24
5:15 AM
Field Hockey JV (G)
JV FH Wamogo @ Watertown
Away - Watertown High-John J Mills Complex @ Watertown HS Map
SEP 24
3:45 PM
Soccer V (B)
V B SOC Wamogo v. Terryville
Home - Wamogo Regional High School-Wamogo Varsity Soccer Field Map
SEP 24
3:45 PM
Field Hockey V (G)
V FH Wamogo @ Watertown
Away - Watertown High-John J Mills Complex @ Watertown HS Map
SEP 24
3:45 PM
Soccer JV (B)
JV B SOC Wamogo v. Terryville
Home - Wamogo Regional High School-Wamogo JV Soccer Field Map